Fibersida /

Informasjon om bredbåndsprosjektet

Status Fiberprosjektet

26. januar 2014

Arbeidet har gitt resultater, og store deler av utbyggingsområdet er nå satt "på lufta"! Siste referat fra gruppa lyder slik: Farbu & Gausen mangler 1 stk veikryssing og ca. 400 m med graving. Dette utføres fortløpende. Det gjenstår ca. 100 m. dugnadsgraving. Fiber til skap og kunder blåses i uke 04. Oppkobling av kunder i uke 05/06.

Hvordan er erfaringene så langt med dere som er tilkoblet? Send gjerne en epost til grendelaget: grendelaget@kjerknesvaagen.no

Om mange har hatt problemer av samme type, kan det rettes en felles forespørsel til kundeservice i NTE.

11.11.2013

Leveransemøte uke 44:
Forsyning til skap og kundefiber i hyttefelt blåst i uke 43. Oppkobling utføres fortløpende – i uke 46. .
Det er i dag 3 stk kontrakter i Nausthaugen: Det vil bli forsøkt solgt flere kontrakter her. Utbygges ihht. endringsmelding fra F & G. Graving skal fullføres i uke 45/46.

 

17.10.2013

Det er god fremdrift på gravingen, og arbeidet pågår nå langsmed Letnesvegen. Vedlagt gravekart viser oversikt over hva som er utført og planlagt. Forsyning til skap og kundefiber blåses i uke 43. Oppkobling utføres fortløpende.

 

10.10.2013

Info fra leveransemøte uke 40:

Det er god framdrift på gravingen. Det er snart sammenhengende fibertrasè fra Noden fram til Naustvollan. Graving vil fortsette nordover til utgangen av september. Deretter vild et bli graving i området rundt Nausthaugen. Det er nå sammenhengende røranlegg og klart for blåsing frem til Agle. Det pågår skjøting av

30.09.20135 stk fiberskap, og blåsing av kundefiber. Nye oppkoblinger planlegges utført i uke 42.

Info fra rodeledermøte 26.09.:

Helga 13. - 15. september ble hele området rundt Vist Øvre fra krysning av Vudduvegen gravd på dugnad. Helga 20. - 22. september ble strekningen fra krysning av Vudduvegen til Vistaunet gravd på dugnad. Arbeidet har fortrinnsvis vært delt i tre økter, fredag ettermiddag, lørdag formiddag og lørdag ettermiddag.

Framover er aktuelle strekninger:

  • Fra avkjøring til Agle mot Vikan grense 27. - 29. september.
  • Fra Vistaunet til Glømstad graves det i forbindelse med ny vannledning
    og trekkrør vil bli lagt ned i den sammenhengen.
  • Fra Vistaunet til Skjemstad 27. - 29. september (avhengig av koordinering
    av telefonkabel til Vistaunet).

For å sikre at rett rør blir lagt ned på de ulike strekningene er det best at de som gjør dette selv kontakter Anders Fossum hos Farbu & Gausen for å sikre at det blir rett:

Anders Fossum
Mobil: 993 02 305
anders@farbugausen.no

Erfaring med og plan for videre håndtering av kulturminner

Tilsendt kartunderlag ble gjennomgått i møtet. Kartene er vedlagt her:


Fra tidligere referat 2013-05-23:
« Før graving innenfor eller i nærhet av de røde sonene må kulturmyndighetene kontaktes i god tid før planlagt gravestart. De har det svært hektisk i den perioden av året hvor det foregår graving og har behov for varsling i god tid for og få avsatt ressurser til jobben. Dersom det innenfor de røde sonene tidligere er utført graving av kabler, vannledning osv. kan behov for sjakting bortfalle dersom fiberrør kan legges i samme trase. NB! dette må avklares med kulturminnemyndighetene før utførelse. Flere av de røde sonene er gårdstun hvor den enkelte grunneier er ansvarlig for gravingen, det er også her viktig at kulturminnemyndighetene kontaktes i god tid før gravestart. Det er viktig å presisere at det her er et privat tiltak og ikke graving i regi av NTE Marked. Kulturminnelovens §§ 9 og 10 om større offentlige tiltak gjelder derfor ikke her. »


Kontakt hos kulturmyndighetene er:
Eirik Solheim
Rådgiver / Advisor – Arkeolog / Archaeologist
Mobil: 992 63 662
Kontor: 74 11 12 73
Eirik.solheim@ntfk.no
Per tar kontakt og orienterer om overordnet framdrift og følger opp. Det fritar ikke den enkelte grunneier fra å ta kontakt!


 

25.09.2013

Info fra leveransemøte uke 38:

"Det er god fremdrift på gravingen.Det er snart sammenhengende fibertrasè fra Noden og fram til Naustvollan. Graving vil fortsette nordover til utgangen av september. Deretter vil det bli graving i området rundt Nausthaugen. Oppkobling av kunder er startet og vil bli utført fortløpende.


 

Gravingen er i gang! Info fra rodeledermøtene legges nå ut her, så kan dere finne nyttig info om framdrift i prosjektet! Når det gjelder ferdigstilling i forhold til oppsigelse for den enkelte, så er det litt vanskelig å forutsi. Grunnregelen er imidlertid at der det er oppsigelsestid/bindingstid, så skal ikke NTE belaste abonnenten før oppsigelsestiden/bindingstiden er ute. Det viktigste her er nok at den enkelte er klar over dette og selv ringer NTE på 07400 for avklaringer. Her er også en link til NTE's egen sider som viser utbyggingsstatus til enhver tid: http://www.nte.no/index.php/no/utbyggingsstatus2

Info fra leveransemøte uke 36 (utdrag) følger her:

"Graving på Skjemstadaunet ferdigstilles denne uka. Graving fortsetter fra Skjemstadaunet mot Vist Nedre neste uke. Videre fortsetter graving ved Nausthaugen/ Letnesvågen.
Det er blåst tilførsel til 2 skap og noen kundefiber. Første kunde er planlagt oppkoblet medio september! Dugnad i hyttefelt er planlagt i slutten av uke 37. "

I tillegg legger vi her ut en gravebrosjyre som kan være nyttig å kikke gjennom før spaden settes i jorda for hver enkelt!

Gravebrosjyre

Mer info legges ut fortløpende!28.01.2013

Målet er nådd! Vi passerte 100% i løpet av helga. Det betyr at det blir avholdt oppstartsmøte mellom NTE, Farbu & Gausen, E-Nor og arbeidsgruppa i grendelaget denne uka. Informasjon om prosjektet blir lagt ut her fortløpende.

14.12.2012

I tillegg til at vi har fått tilskudd fra kommunen og fylkeskommunen, så gjør også NTE investeringer i prosjektet. I dag vedtok NTE å gå for utbygging av fiberbredbånd på Kjerknesvågen. Vi er dermed et skritt nærmere fiber, men vedtaket i NTE i dag forutsetter at alle som hadde tegnet kontrakt tidligere bekrefter at de fortsatt er med. Det gjøres ved å returnere tilsendt avtale i undertegnet stand

11.12.2012

Prosjektet fikk i vår tilskudd både fra Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å bygge ut fiberbredbånd på Kjerknesvågen. Etter dette har fiberkomiteen i Grendelaget jobbet tett sammen med NTE Marked for å komme fram til en løsning til beste for så mange som mulig. I disse dager har alle som tidligere tegnet kontrakt fått et brev for å bekrefte at de står ved kontrakten. Støtt opp om dette som uten tvil er viktig for å bevare et levende og attraktivt lokalsamfunn også inn i framtida!

Fiber til Våja? Ja Takk!